• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün67
mod_vvisit_counterDün351
mod_vvisit_counterBu Hafta1602
mod_vvisit_counterBu Ay5183
mod_vvisit_counterTüm Günler2408198
RUFAİ DIVANI
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

RUFAİ DİVANI-RUFAİ İLAHİLERİ

 

***AHMED ER RUFAİ***

Günahkar kullarız acı halimize

Lütfeyle sen bize Ahmed er Rufai

Sultanul evliya Ahmed er Rufai

Varisul enbiya Ahmed er Rufai

Sıdk ile ol demde ağla seherlerde

Yetişir her yerde Ahmed er Rufai

Sultanul evliya Ahmed er Rufai

Varisul enbiya Ahmed er Rufai

Meşrebimdir benim mezhebimdir benim

Melceimdir benim Ahmed er Rufai

Sultanul evliya Ahmed er Rufai

Varisul enbiya Ahmed er Rufai

***MÜDEBBİR OL***

Muhammet mefhâri alem Çerağı çeşmi vel adem

Cihanı sevmedi bir dem Kabul eyle bu burhanı

Bu dünyaya meyil Verme Bu Dünya fanidir fani

Göçürdü Ademi Nuh'i ve Davudi Süleyman'i

Ah Anlar gitti bu dünyadan Hâlas oldu bu rüsvaydan

Çıkar Başın bu kavgadan Gel eyle zikr-i Süphani

Nefsin sana itap eyler Gelir Şeytan şitap eyler

Yıkar hanı harap eyler Aparır Din-i imanı

Giderse din ile iman Olursun hem Rah-ı Şeytan

Mukallit ateş-i niran Ebeddir dar-ı zindanı

Müdebbir ol ARAPZADE Ömrünü Verme girdabe

Değilsin kör bu dünyada Resulün Rabbini Tanı

Not :Arapzade Seyyid.HAhmet babanın Mahlasıdır

 

***İLTİCA***

Niyazımız budur Allâh’ımız dan
Siva'sın mahvede bu kalbimizden

İlahi umarız senden atâyı  
Şefi kılıp Muhammed Mustafa’yı

Gönül pak olmayınca ma'sivadan
Nüzul  eyler mi Rahmet ol Hûda’dan

Nazargâhi ilahi kalbimiz çün
Sever pak edeni ol zati bi çün

İlahi taklidimiz eyle tahkik
Ki senden olur zirâ kula tevfik

İlahi mutmain et kalbimizi
Ki daim ağlayalım zenbimizi

Bizi benlik oduna koyma ya Râb
Diyelim her zaman her demde Allâh

Temessük  edelim sünnetle dâim
Tarikatte olalım cümle kâim

Tarikimiz durur er Rufâi bendi
Ki Mevlüd’ten alırız nush-i pendi

Senin Mevlüd kulunun daim ümidi
Diler makbul ola cümle müridi


***GÖSTERİR***

Babi ali şandır Arifi billah

Hakikatte Doğru rahi gösterir

Arzu matlubatı bendi bismillah

Manasında vech-i mahi gösterir

Seyyid-i Rufai hey gavsi cihan

Evlad-i Resuldur o zati sultan

Himmeti hazırdır her nuth-i burhan

Babındadır adil şahi gösterir

Babında reistir şâh-i mûrteza

İzharı burhandır sevene seza

Böyle bir cilveye böyle bir naza

Harislere sûrurgâhi gösterir

Feyzi tecellidir fehmetmez alil

Aşığı billahtir maksudi celil

Bende-i aşığın rahın da delil

İrşad Eder hay ervâhı gösterir

Mestu hayran etmiş ol bad-ı saba

Ciğerim hun etmiş ser ali aba

Haki Sanamerli er Hacı Baba

Himmetinden eyvallah'ı gösterir

Can vereni o dildare yetirir

Çariyar-i Şah Haydara yetirir

Hak mahbubu dost Muhtara yetirir

Muhtarından vechullahi gösterir

Rahta alem açar ahiyya gibi

Arzda dalga vurur deriyya gibi

Sümmanın çeşminde tütiya gibi

Aradığım nişangâhı gösterir


***ELVEDA***

Üşşakın babında enver-i serdar

Eyledi bülbülden gülşan elveda

Hakikat ilminde ehyade tüccar

Yetti nevbet dedi hâpan elveda

Babında fakire açardı der'i

Demanı zeminde semada ser'i

Hangi dest'e verdi ikas teberi

Sağlığında oldu devran elveda

Şerefi Pasin'in şems-i kameri

Çoğunun destine verdi feneri

Hizmetten dûr olup kesmen kenarı

Etmeğine şîr’den merdan elveda

Hak-i Sanamerin Mücevher Bendi

Varisi ehlullah üşşakı'n gendi

Vatani değişti yok değil kendi

Beşerden göç etti ruhen elveda

Veliyyil ahd durur er dergâhında

Vech-i nihan değil nişangâhına

Sefer açtı begim ahret râhına

Beşerden göç etti ruhen elveda

Seversiz üşşaklar âli âbayı

Görürsüz gözlersiz vakt-ı sabayı

Posta vekil etti Yakup Baba'yı

Acaba dedimi Sümman elveda

 

**GÖZLERİM**

Ezelden bu aşkın pervanesiyem,

Yanarım aşkına, akar gözlerim.

Ben Hacı Baba’nın, köselesiyem,

Uyar ashabına, anı gözlerim.

Silahım tevhid, mermim salâvat,

Ben de mürşid’imden, aldım icâzet.

Nişangâh’ım kıble, avım Muhammed,

Bakar nişangâh’tan, onu gözlerim.

 

Evlad-ı Resuldur, zat-ı künyesi,

Arz-ı matlubatı, feyz-i ûlyası,

Onlar da Rüfai, ilim deryası

Her nutku bürhan, Haydarı gözlerim.

Hacım dervişinden, olur haberdar,

Evlad-ı Resul’dur, nesl-i peygamber,

Rufaî kolunda, oldum ser te ser,

Sertacım sahip ol, pîr-i gözlerim.

Sümmani mürşiden, sen eyle hizmet,

O seni bir rah’a, yetirir elbet,

Akar şu çeşmimden, nur-u basiret

Bakar görür, o didarı gözlerim


**HACI BABA'NIN**

Medeni âl-i âbadır,

Erkânı Hacı Baba’nın

Elçisi bâd-ı sabâdır,

Mihmânı Hacı Baba’nın

Tarikatta cemal-i mâh

Ona ilham etmiş ilâh

Ene'l hak sırrına agâh

Lisanı Hacı Baba’nın


Bütün mü’minler gülüdür,

Feyzi ile bağtüllüdür

Er bağının bülbülüdür,

Gülşeni Hacı Baba’nın


Hazreti Rufaî'dir

Nazargahı mir'ati

Bize şifadır sıfati

her yani Haci babanın

Cümle uşşağın gülüdür,

Tûr-i Sina sümbülüdür

Kapında zaîf kuludur

Sümmânî, Hacı Baba’nın

***ERENLER BABINDA***

İhvan ülkesinde, sadık bağbanım,
Bağına münasip, bar’landır beni.
Misali bülbülem, şem’a pervane
Hidayet babın da, zârlandır beni.

Kederlendim yaralandım, ben azdım
Okudum, ben benim derdimi yazdım.
Gaflet bastı beni, ziyanda gezdim
Lütfeyle bir de bir, kârlandır beni.

Er odur ki, her sözünde merd ola,
Mekânı altıda, kârı dört ola,
Yanaştır kotana, tarla gord ola
Koş kara kayışa, zorlandır beni.

Sümmani dilbere, ikrar verince,
Erenler bab’ında, boyun eğince,
Mürşid  ile mürid, halka kurunca
Pîrlerin aşkına fırlandır beni


***MÜRŞİDİM Mevlüt BABA***

Yandı yandı yüreğim

Aşkından Mevlüt Baba

Kurduk biz halkayı

Himmet et Mevlüt Baba

Can baba canım baba

Mürşidim Mevlüt baba

Can baba canım baba

Sultanım Mevlüt baba

Seni sorduk güllere

Gül gönderdi bülbüle

Bülbülü ağlar gördüm

Dedi gitti Resul'e

Can baba canım baba

Mürşidim Mevlüt baba

Can baba canım baba

Sultanım Mevlüt baba

Biz bir aciz dervişiz

Yoluna can vermişiz

Nerde halka kurduysak

Himmetini görmüşüz

Can baba canım baba

Mürşidim Mevlüt baba

Can baba canım baba

Sultanım Mevlüt baba


***BİZ RUFAİ'YİZ***

Hayya Bizden azar Olur

Ejderhalar bi’zâr Olur

Ataş bize gülzâr Olur

Biz Rufaî'yiz Rufaî

Ateşte kızar gülleri

Yanmaz ateşe dilleri

Seyyid Ahmet bülbülleri

Biz Rufai'yiz Rufai

Şiş vururuz derimize

Zarar gelmez birimize

Sığınırız birimize

Biz Rufai'yiz Rufai

Pirimiz Ravza ya vardi

El bağlayıp divan durdu

Hz. Resul el verdi

Biz Rufai'yiz Rufai

Pirimiz şuhuda daldı

Şecerler huzura geldi

Kerameti Zahir oldu

Biz Rufai'yiz Rufai

Rufai nin her halleri

Kaldırır kiyl-u kalleri

Açar men araf yolları

Biz Rufai'yiz Rufai

Men arafta ilmi imlâ

Odur kalbe neşe numa

Tevhitte bulduk biz safa

Biz Rufai'yiz Rufai

Rufai den bir yol Kalkar

Ateşi canları yakar

Sinesine şişler çakar

Biz Rufai'yiz Rufai

Hadimi bab-ı bendesi

Kavuşur şir-e pençesi

Rufailer pervendesi

Biz Rufai'yiz Rufai


***Seyyid H. AHMET BABA***

Yine aşk bahrinde yüzen

Seyit Hacı Ahmet Baba

Derecesi Gavs-ul Azam

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

Can mülkünü küşâd etti

Bizi Münevver şâd etti

Nicelerin irşâd etti

Seyyid Hacı Ahmet Baba

Çoğuna verdi verdi fermanı

Dertliye kıldı dermanı

Keşfi kerâmet ummanı

Seyyid Hacı Ahmet Baba

Sülb-ü Resul zat-ı tahir

Erenler içinde mahir

Keşfi kerameti zahir

Seyyid Hacı Ahmet Baba

Evliyaların yücesi

Güzelerin behicesi

İlm-i ledün ğevacesi

Seyyid Hacı Ahmet Baba

Müşkül işlerin bitirir

Taliplerini götürür

Şah Muhammede yetirir

Seyyid Hacı Ahmet Baba

Kabrinde berhayat öz'û

Dü cihanda var nûfuzu

Gösterir levh-i mahfuzu

Seyyid Hacı Ahmet Baba

Rahi Hak'ka hizmet eder

Sevdiğine himmet eder

Kulu vasilullah eder

Seyyid Hacı Ahmet Baba

 

Üç harften okutur yazı

Mevlasına geçer nazi

Mustafa'yı okşar bazı

Seyyid Hacı Ahmet Baba


***Hakikat ŞEHRİ***

İçtim bir bade Aşk ile

Ol pir-i muğan görünür

Hacı Ahmet himmet ile

Server-i hûban görünür

Şeyhim ile bile vardık

Bir şehire dahil olduk

Bir saat misafir kaldık

Gezeriz celvan görünür

Orada yok senlik benlik

Gidene ederler eylik

Garip olana rehberlik

Ederler mihman görünür

Gülleri var asla solmaz

Süs’i zevkine doyulmaz

O şehirde yâd bulunmaz

Ummumi ihvan görünür

Daima tevhid ederler

Hoşça kelamlar söylerler

Tatlı muhabbet eylerler

Hepisi yâran görünür

Halki hep Ehli keramet

Gidenler bulur saâdet

Huri Gılman'a ne minnet

Nakış-ı kuran görünür

Yed-i kudret yapıları

Otuz iki kapıları

Yakuttandır çarşıları

Cennetten elvan görünür

Dağları var altun kızıl

Ovaları sırma yeşil

Akıyor ma-i selsebil

Kevserden Umman görünür

Tuba gibi ağaçları

Hoş avaz eder kuşları

Zebercettendir burçları

Güneşten Şn gürünür

O şehirin amirleri

Abdülkadir'dir dilberi

Ahmet Rufaî serveri

Himmeti her an görünür

Varmak için öğren rahi

Cümbüş olur sehergâ

O şehirin padişahı

Muhammet sultan gürünür

İsmi Hakikat şehridir

Toprağı lâl’i cevheri

İfşa olmuş hakkın nuru

Ol Sır-rı Süphan görünür

Durma vur tevhit sazını

Taâtle erit özünü

Mustafa aç kalp gözünü

Vuslat-ı yezdan görünür


***RUFAİLER TEKKESİNDE***

Bir münevver devran gördüm

Rufailer tekkesinde

Dertlilere derman gördüm

Rufailer tekkesinde

Şeyhin ismi Nailullah

Nüfuz etmiş Rasulullah

Aklımı aldi zikrullah

Rufailer tekkesinde

Mermer taşa baş vururlar

Ah eyleyip Allah derler

Öldürürler diriltirler

Rufailer tekkesinde

Dervişleri şiş vururlar

Himmet eylemiştir pirler

Öldürürler diriltirler

Rufailer tekkesinde

Yaktı Beni Allah Sesi

Gel tövbeye be hey asi

Rasulullah silsilesi

Rufailer tekkesinde

Aşk ile pervane döndü

Allah Allah deyip yandı

Sağ olsun Mevlüt Efendi

Rufailer tekkesinde

Tarikat kazanında piş

Sıdk ile et alış veriş

Gel bahr'in demân’ına düş

Rufailer tekkesinde

İhlas ile her işleri

Ne güzeldir cümbüşleri

Can bağışlar dervişleri

Rufailer tekkesinde

İspat olur dost olduğu

Her tekkeden üst olduğu

Bu Adnan'ın mest olduğu

Rufailer tekkesinde


***ABDULGANİ EFE***

Kemali lütfigahımdır

Beytullah kıblegâhımdır

Kamu alemlerin şah-ı

Benimde padişahımdır

Çarıyar-ı Sıddıkı ekber

Dahi ol Hazreti Ömer

Osman Ali Haydar

Ruhumdan ala canımdır

Hasandır erbabı yaren

Hüseyin sırrı Ali'den

Elden irşat tarikatten

Buyurmuş hûb misalimdir.

Tarikatla olan meskûn

Bu alem cümle od olsa

Dokunmaz şiri'me zerre

Beni yakan günahımdır

Bi külli olsalar irşat

Kamu mahluk bu alemde

Hayâlî zerreden ancak

Benim Bir kuru ahımdır

Bu Zikri istiyor Himmet

Gece Gündüz Edip Gayret

Sanamer de Hacı Ahmet

Benim ali penahımdır.


***Seyyid H.Mevlüt BABA***

Bir mürşit gitti ilimden

Düşürmem asla dilimden

İtirazım yok ölümden

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

Tarikatta Rufaîsin

Seyyid saâdattan birisin

Ölü değil sen dirisin

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

Tükenir mi Seyyid nesli

Hepsi birbirinden süslü

Bugün bütün ihvan yaslı

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

İhvan bugün kara bağlar

Duacıyız kalan sağlar

Senin aşkın yürek Dağlar

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

Evliyalar otağından

Serdarlığın tabağından

Hacı Ahmet ocağından

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

Sen sığmazsın yazılara

Senin methin bazılara

Karışmazsın mazilere

Seyyid Hacı Mevlüt Baba

Yazdı ihvan Münir böyle

Var derdini sende söyle

Günülerle sultan eyle

Seyyid Hacı Mevlüt Baba


***HAYRETLER GÖRDÜM***

Ben meclislerde hayretler gördüm

Uyudum uyandım hep ayan gördüm

Habibin nurunu yanarken gördüm

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu ..

Semada melekler hu diye döner

El ele vermişler Hak'ka giderler

Habibin nurunu tavaf ederler

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu.

Bir çeşme yaptırdım mermer taşından

Suyunu akıttım gözüm yaşından

Hiç fayda görmedim dünya işinden

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu ..

Erenlerin Piri Veysel Karanî

Ebubekir Ömer Osman ve Ali

Onlar Peygamberin sevgilileri

Ben hu demeyince eylenemem hu

Allah demeyince sabredemem hu ..


***HALKAYI ZİKİR***

Halkayı zikire derviş girince

Canan bahçesinde güller uyanır

İmhazla tevhidi kalbe vurunca

Gönül aşka gelir diller uyanır

Cehd et yok edesin nefsin kurdunu

Ehl-i hal olanlar anlar derdini

Dervişan sıdk ile çekse virdini

Pünhan zahir olur haller uyanır

Kimi ayık kimi hâbında olur

Elbet Ayık olan Mevla'yı bulur

Ol seherde rahmet borani Olur

Eser bad-ı saba yeller uyanır

Mürşidan oldur ki kıla rehberi

Cok deryaya daldım yoktur cevheri

İbadetle geçir vakt-i seheri

Vasillullah olur kullar uyanır

Mevlam rahmeyler sevdiği kuluna

Sem'i besir her  kulunun haline

Nazar ettim ilm-i batin gölüne

Emvaç mevce gelir diller uyanır

Bir kul zikreylerse daim hûdasın

Hüda'dan başka neyler maâdasın

Bahr-i ledünlü den alır dalgasın

Katre-i tecelliden seller uyanır

Ben yakıldım elif mim hecesine

Aşık oldum dilberler yücesine

Bir kez baktım hakikat bahçesine

Ağaçlar hu derler dallar uyanır

Mustafa olmadın mesuri dari

Acep affedermi Hazreti bâr’i

Mümin müminatın şefaat yâr’i

Muhammet gel dese yollar uyanır


***ELLAH HU DE***

Vur tevhidin cümbüşünü

Durma daim Allah hu de

Uçur Hakikat kuşunu

Durma daim Allah hu de

Allah hu de  illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Cümle dervişan cem olsun

Bir güzel halka kurulsun

Mevlanın ismi vird olsun

Durma Daim Allah hu de

Allah hu de  illa illa hu de

Durma daim Allaha hu de

Zakir esmayı değişir

Derviş tevhitle uğraşır

Vasilullaha kavuşur

Durma daim Allah hu de

Allah hu de  illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Zakirlerde olur kuvvet

Doğar ana feyz-i rahmet

İfşa olur sırr-ı kudret

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa hu de

Durma daim Allah hu de

Tâdil-i erkana dikkat et

Helavetli zikrullah et

Aç kanadını pervaz et

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Hu esması canım yakar

Seyrine melekler bakar

Kalp gözün perdesi kalkar

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Hak emretmiş fezkürullah

Kesiren edin zikrullah

Uzak olsun eduvullah

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de

Mustafa ko bu dünyayı

Nedersin hübb-i sivayı

Hu babından ol bir bayi

Durma daim Allah hu de

Allah hu de illa illa hu de

Durma daim Allah hu de


***GEL TEVHİT EDELİM***

İhvan gel tevhit edelim

Yana yana yanarak

Tariki Hakka gidelim

Kana kana kanarak

Yazarım gelmez imlaya

Bendeki mecnun leylaya

Arzuhal verdim Mevlaya

Suna suna sunarak

İkrarımızda dururuz

İmanımızı koruruz

Küffara kılıç vururuz

Döne döne dönerek

Biz severiz yârimizi

Ateş yakmaz derimizi

Çağırırız pirimizi

Ana ana anarak

Ah Mustafa geday-ı aşk

Saldı derde sevday-ı aşk

Nus eyledin badey-i aşk

Kana kana kanarak


**BANA GÖNDER**


Nazarı şifâ’dır sözleri bürhan
Bir hâl-i ahvalden hal bana gönder.
Ne lazım bülbüle çektirme figan
Bir şâdlık bağından gül bana gönder.

Ben ağlarım benim çeşmim silerim,
Keremi lütfundan belki gülerim.
Bezirganlık dâvâsını kılarım,
Sarraflar mal ister lâl bana gönder.

Derdimi yâd etsem var mı, bilen kim?
Eflâtun el çekmiş kan ağlar hekim.
Kûh-i kaf dağından ağırdır yüküm,
Böyle dertli gamlı kul bana gönder.

Kır’âtı Kur’an dan kâf-i hatminden
Ricau'l gayb’tan bab-ı kutbundan
Ben bir aciz kulum bari lütfundan
Siper deryasından nil bana gönder.

Ne sağda hazıram arıkam sola,
Bilmem bu cehd ile erem kemâle,
Dört bab-ı tarikat, oniki kola,
Ne demde râh alır yol bana gönder.

Dilim dua eder alıştır meşke
Ben bana ben demem düşeli aşka,
Dört kitap içinde canlıdan başka,
Sübhan’ı zikreden dil bana gönder.

Berzenci bendine bağlandı bendim,

Bab’ında hây’dıram Rüfâi kendim,
Abdulkadir şeyhim, geylan efendim,
Onların himmetin al bana gönder.

Çıkarma hayalden efendim beni,
Mürşidâna müştaktır mürîdânı,
Kapında gedâdır dertli Divânî
Ya bir nâme ya bir tel bana gönder.


Bu beyit Hacı Mevlüt Baba’nın dervişlerinden Sarıkamış, Mescitli Köyünden “Divanî” mahlasını kullanan Derviş Durmuş’a aittir. Askerde başı darda kalan Durmus Mevlüt babadan bu beyitle himmet ister.

LAST_UPDATED2
 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Rum (30)
Ayet :13
   وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ
30.çünkü Allah´a ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler, çünkü (o zaman) bizzat kendileri eski müşrikçe kuruntularını terk edeceklerdir.